Energetické úspory ve společnosti Dočkal CZ

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015431:

„Energetické úspory v procesu třídění u Dočkal CZ“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v recyklačním centru společnosti Dočkal CZ, s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením třídiče vlastní konstrukce a jeho nahrazení energeticky efektivnější variantou s analogickým výkonem.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulickém systému) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Stávající stroj určený na výměnu, kterým je třídič vlastní konstrukce, slouží k primárnímu odhlinění (frakce 0-4, popř. 0-8), kdy výstupní frakce jsou v rozsahu 0-63, popř. 0-32. Třídění probíhá odděleně pro jednotlivé typy nadrceného odpadu, tj. na frakce betonového, cihelného či živičného recyklátu. V třídiči také probíhá vytřídění skrývkových zemin pro další využití pro rekultivace. Projekt řeší problém vysoké energetické náročnosti při zpracování stavebního odpadu a neefektivní využití stávající technologie, kdy v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu je efektivita velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny.

Díky realizaci projektu dojde k snížení spotřeby primárního paliva, tj. motorové nafty a dojde k celkovému zlepšení ekonomiky provozu v procesu zpracování stavebního odpadu a výroby tříděného recyklátu. Nový hrubotřídič bude zvládat obdobné objemy zpracovávaného materiálu, ale s podstatně vyšší efektivností, tj. nižší spotřebou pohonné motorové jednotky.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

  • snížení spotřeby energií

  • snížení emisí CO2

  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce září roku 2020.

 

                                                                                                          

 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013226:

 

„Energetické úspory ve společnosti Dočkal CZ“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v recyklačním centru společnosti Dočkal CZ, s.r.o. a to prostřednictvím výměny starého kolového nakladače za nové, efektivnější pásové rypadlo s radlicí.

Projekt řeší problém vysoké energetické náročnosti při zpracování stavebního odpadu a neefektivní využití stávající technologie, kdy v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu je efektivita velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny. Cílem projektu je vyřazení nakladače jakožto nevhodné technologie a jeho nahrazení pásovým rypadlem s přední naklopitelnou radlicí, což je technologie výrazně vhodnější pro práci s recyklátem.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu vyprodukovaného recyklátu libovolné kategorie.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2018.